OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Naslovna Print this page Generate PDF

 

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU DOPUNE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 29.07.2015. do 24.08.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU DOPUNE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 7 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Predlog dopune Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim predlogom dopune Plana na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 24.08.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 30.07.2015. godine sa početkom u 12:00h.

_____________________

Predlog dopune Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu možete preuzeti na ovom linku.

 

25.06.2015. godine


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 25.06.2015. do 10.07.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 7 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Plana na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 10.07.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 02.07.2015. godine sa početkom u 11:00h.

_____________________

Nacrt Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu možete preuzeti na ovom linku

12.05.2015. godine


JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 12.05.2015. do 12.06.2015. godine održati:

Javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt Koncesionog akta se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me .

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 12.06.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u sali Amfiteatra Rektorata Univerziteta Crne Gore 20.05.2015. godine sa početkom u 12:00h.

_____________________

Nacrt koncesionog akta možete preuzeti na ovom linku.

Nacrt Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana možete preuzeti na ovom linku.

 
 

 

 

PUBLIC CONSULTATION ON THE DRAFT CONCESSION ACT FOR GRANTING CONCESSIONS FOR THE CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER IN MONTENEGRO

 

 

Informs the public that in the period from 12.05.2015 to 12.06. 2015.  will be held:

 

Public consultation on the draft Concession Act for granting concessions for the construction of small hydropower in Montenegro.

 

On the basis of Article 18 of the Law on Concessions ("Official Gazette of Montenegro" no. 08/09), the Ministry of Economy conducts a public hearing on the draft Concession Act for granting concessions for the construction of small hydropower in Montenegro. The aim of the public debate is that all stakeholders meet with the current draft of the Concession Act on the basis of which will be announced a public tender for granting concessions for the construction of small hydro power plants on given water streams.

 

Draft Concession Act can be downloaded from the official website of the Ministry of Economy:http://www.mek.gov.me/en/ministry as well as on the website of renewable energy sources: www.oie-res.me

 

We invite all interested parties to submit their comments and suggestions to 12.062015. E-mail address: mhe.koncesije@mek.gov.me or at the address: Ministry of Economy, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

Within the public hearings Central roundtable will be held in Podgorica in the hall of the Amphitheater of the University of Montenegro 20th of May 2015, at 12.00hrs.

_____________________

Draft of Concession Act can be downloaded on this link.

Draft of Concession Contract can be downloaded on this link


U fokusu:

O b a v j e š t e nj e
o prijemu zahtjeva za izdavanje energetske dozvole

Energetska dozvola je dokument koji izdaje Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Zakonom o energetici (“Službeni list CG”, broj 28/10) i Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola (“Sl. List Crne Gore”, br. 49/10 i 38/13). Energetska dozvola se izdaje za izgradnju energetskih objekata, na period od dvije godine, nakon čega se potpisuje Ugovor o koncesiji ako je u pitanju prirodno bogatstvo u vlasništvu države.

Imajući u vidu da je na osnovu dosadašnje prakse bilo neophodno donijeti izmjene i dopune Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola, Ministarstvo ekonomije je 08.11.2011. godine izdalo obavještenje kojim je informisalo zainteresovane investitore da se obustavlja prijem zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata. Ministarstvo ekonomije je donijelo izmjene i dopune Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola (“Sl. List Crne Gore”, br. 49/10 i 38/13). Takođe, Vlada Crne Gore je na sjednici od 26. juna 2014. godine, zadužila Ministarstvo ekonomije da od 1. septembra tekuće godine nastavi sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetske dozvole.

Shodno navedenom, Ministarstvo ekonomije obavještava zainteresovane investitore da će od 1. septembra ove godine nastaviti sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata.

 

 

U fokusu:

 

NACIONALNI AKCIONI PLAN KORIŠĆENJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA DO 2020. GODINE

Shodno Zakonu o energetici i Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, Vlada Crne Gore je 11. decembra 2014. godine, donijela Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine.

Nacionalnim akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine se definiše dinamika iskorišćenja prirodnih potencijala, kao i planirano korišćenje tehnologija potrebnih za zadovoljenje nacionalnog cilja udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

Nacionalni cilj korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koji predstavlja udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije, određen je za Crnu Goru u skladu sa Odlukom (2012/04/MC-EnC od 18. oktobra 2012. godine) donesenom na 10. sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice. Pomenuta Odluka obavezuje Crnu Goru da implementira Direktivu 2009/28/EC o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora u svoj zakonodavni sistem, kao i obavezu da ostvari nacionalni cilju iznosu od 33% do 2020. godine.

Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine (download)

National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro (download)


U fokusu:

 

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE - BIJELA KNJIGA

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. jula 2014. godine donijela Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Izvještajem sa javne rasprave. 

U Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga se obrađuju svi potencijali koji spadaju u sektor energetike i to: ugalj, nafta i gas, elektroenergetika, daljinsko grijanje, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije itd. Takođe su u određenoj mjeri obrađeni i bitni razvojni energetski projekti kao što su: TE Pljevlja II, HE Morača i Komarnica, Visokonaponski interkonektivni podmorski kabal između Crne Gore i Italije, Jadransko – Jonski gasovod, male hidroelektrane, vjetroelektrane itd.

Nakon usvajanja Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine od strane Vlade, pristupiće se pripremi Akcionog plana za implementaciju Strategije za prvi petogodišnji period (2015. – 2019.).

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Bijela knjiga (download)


U fokusu: TENDER mHE 2013

JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na osam vodotoka.

* * *
Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me
Kontakt osoba: Boris Rebić , tel: 020 482 213  , E-mail:  boris.rebic@mek.gov.me 
Kontatk adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46,81000 Podgorica, Crna Gora

Opširnije...

 

KONCESIONI AKT

Koncesioni akt definiše proceduru, sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Ovaj dokument definiše aktivnosti ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar u vrijeme obavljanja koncesionih djelatnosti.

Koncesioni akt mozete preuzeti na ovom linku

PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

·         Hidrološke obrade za profile mHE na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2007. godine link

·         Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) elektrana u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2008. godine link

·         Tehničke preporuke priključenja na elektro-distributivnu mrežu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić,  Funkcionalna cjelina Distribucija

Priključak na elektro-distributivnu mrežu se vrši  na način predstavljen u Tehničkim predlozima za priključak na elektro-distributivnu mrežu. Pomenuta rješenja predstavljaju zvanični predlog za priključenje planiranih mHE na elektro-distributivnu mrežu od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG) kao ovlašćenog operatora distributivnog sistema, Pomenuta rješenja se sastoje iz slijedeće dokumentacije: 

  • Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka za mHE-e Bistrica i Kaludarska, EPCG AD Nikšić, Podgorica 25. 06. 2013. godine link
  •  „Studije o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetski sistem Crne Gore'', Institut Milan Vidmar, septembar 2012 link

 

ENGLISH

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR CONCESION AWARD TO EXPLOIT WATER STREAMS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO

According to Article 21 of the Law of Concessions (“Official Gazette of Montenegro”, No. 08/09), the Ministry of Economy is announcing:

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR CONCESSION AWARD TO EXPLOIT WATER STREAMS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER  PLANTS IN MONTENEGRO

The Ministry of Ecomony of Montenegro (hereinafter referred to as: The Ministry) is inviting all interested investors to submit applications for the Public announcement for concession award to exploit water streams for construction of small hydropower plants in Montenegro (hereinafter referred to as: Public announcement). Concessions will be awarded on the basis of public bidding process through an open procedure as stipulated by the Law on Concessions. Objective of the public bidding process is selection of good-quality concessionaries to construct small hydropower plants (hereinafter referred to as: sHPP), on eight water streams on which the concessionary activities will be conducted.

* * *
Contact E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me
Contact person: Boris Rebić , tel: 020 482 213 , E-mail: boris.rebic@mek.gov.me
Contact address: : Ministry of Economy, Rimski trg 46,81000 Podgorica, Montenegro

Read more...

 

Concession Act

Concession Act defines the procedure, contains data, information and analysis related to the awarding of concessions for exploitation of water coyurses for construction of small hydro power plants in Montenegro. This document defines the activities of the tenderer during the tendering process, as well as the obligations to be met by the concessionaire during the performance of concession activities. (download the Concession Act)

Technical documentation

Accompanying tehnical documentation includes:

· Hydrological assessment for profiles of sHPPs at tributaries of main water courses in Montenegro, Hydrology Sector, HMSMNE, 2007 (download)

· Preliminary (rough, approximate, provisional) assessment of hydro potential of tributaries of main water courses of Piva and Lim, small, minimal or micro (sHPPs) power plants in Montenegro, Hydrology Sector, HMSMNE, 2008 (download)

· Technical recommendations for connection to electricity distribution system by the Electric Power Company of Montenegro AD Niksic, functional Distribution Unit (in local language)

  • Study on Distributed Sources Connection and Operation in Electric Power System of Montenegro, Institute Milan Vidmar, Ljubljana Sept 2012 (download)
  • Elaborate on Connection and Operation in Electric Power System of Montenegro for water streams Bistrica and Kaludarska, EPCG June 2013 (link)

 

 
Kompletne informacije o Tenderu III mHE - 2013 možete naći OVĐE.

 

Energetski sistem Crne Gore je u poslednjoj deceniji u konstantnoj pokretu i harmonizaciji sa energetskom politikom Evropske Unije (EU), kako u pogledu organizacije tako i načina funkcionisanja, pravila, tehničkih standarda i pravcu razvoja. Energetsko tržište Crne Gore je vođeno idejom decentralizacije i otvorenog tržišta.

Crna Gora je brdsko-planinska zemlja sa površinom teritorije od 13.812,00 km2 i 625.266 stanovnika (Monstat popis 2011), koji su većinom skoncentrisani u centralnom i južnom dijelu. Međutim, Crna Gora ima zančajne prirodne potencijale za proizvodnju energije, uključujući hidroenergiju, ugalj, potencijal sunčeve energije, biomasa, koja uključuje otpad i ostatke, potencijal vjetra. Većina pomenutih potencijala su distribuirani po teritoriji Crne Gore, ali se veći dio njih nalazi u sjevernom dijelu Crne Gore.

Bruto domaća potrošnja energije Crne Gore je 41 PJ, od čega 27 % predstavlja energiju iz obnovljivih izvora (hidroenergija i biomasa), cca 40 % energiju iz naftnih deriata i cca 30 % energiju iz lignita. Uvoz energenata, kako fosilnih goriva tako i električne energije predstavlja 40 % bruto domaće potrošnje energije (Monstat 2010).  Trenutna domaća proizvodnja energije uključuje proizvodnju električne energije u termoelektrani „Pljevlja“ instalisane snage 200 MW,  dvije hidroelektrane, HE „Piva“ instalisane snage 342 MW i HE „Perućica“ instalisane snage 285 MW, kao i sedam malih hidroelektrana (ukupne instalisane snage cca 9 MW) i proizvodnju torplotne energije korišćenjem biomase i lignita.

Bruto finalna energetska potrošnja Crne Gore predtavlja 30 PJ, od čega potrošnja energije u saobraćaju predstavlja 39 % (drumski saobraćaj cca 91 % saobraćaja), potrošnja energije u domaćinstvima predstavlja 37 %, dok potrošnja energije u industriji predstavlja 24 %. Pored velikih proizvođača, crnogorski eneregtski sistem karakterišu I dva velika industrijska potrošača, Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP) i Željezara A.D., Nikšić koje predstavljaju cca 22 % finalne energetske potrošnje (2009-2010 (40 % 1997-2008)) ili 91 % finalne energetske potrošnje u industriji. (Draft dokument Strategije razvoja energetike do 2030. godine).

Crnogorski sektor energetike transformiše se usaglašavajući crnogorski strateško-legislativni okvir sa evropskom energetskom politikom i pravcima razvoja, u skladu sa Sporazumom o formiranju energetske zajednice koji je Crna Gora potpisala 2005. godine. Stoga, Crna Gora je usvojila Energetsku politiku Crne Gore do 2030. godine koja definiše sigurnost snabdijevanja, održivi razvoj i razvoj konkurentnog tržišta kao tri glavna prioriteta energetskog sektora.   Strategija razvoja energetike Crne Gore i prateći Akcioni plan definišu konkretne aktivnosti za realizaciju definisanih ciljeva. U toku je izrada nove Strategije razvoja energetike Crne Gore.

HE PerućicaPored toga 2010. godine usvojen je Zakon o energetici, kao i Zakon o energetskoj efikasnosti. Zakon o energetici definiše energetske subjekte, njihova prava i odgovornosti kao i bavi se tržištem električne energije, nafte i gasa, kao i obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti. Samim tim u skladu sa Zakonom o energetici u toku 2010-2011. godine usvojen je set podzakonskih akata koja regulišu oblast obnovljivih izvora energije, dok se u 2012. godini priprema i planira usvajanje Nacionalnog cilja za obnovljive izvore energije i Programa razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije koji bi definisao dinamiku razvoja obnovljivih izvora energije i zadovoljenje nacionalnog cilja.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 23693 | Ukupan broj posjeta: 785820