OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Naslovna Print this page Generate PDF

 
 
 
Shodno odredbama člana 79 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore“, broj 5/16 i 51/17), Ministarstvo ekonomije objavljuje Plan izdavanja energetskih dozvola za 2018. godinu, koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 28. decembra 2017. godine. 
 

 

 
 
Shodno odredbama člana 79 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore“, broj 5/16), Ministarstvo ekonomije objavljuje Godišnji plan podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola u 2017. godini, koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 2. februara 2017. godine.
 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI

 

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 27.06.2016. do 15.07.2016. godine održati:

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore”, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim Nacrtom koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt koncesionog akta se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo, kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 15.07.2016. godine, na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 08.07.2016. godine, sa početkom u 11h.

 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje: 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na pet vodotoka.

1. OPIS PREDMETA KONCESIJE I LOKACIJE NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI KONCESIONA DJELATNOST

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE na vodotocima. Spisak vodotoka sa jasno definisanim granicama lokacija unutar kojih je predviđeno obavljanje koncesione djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka,  dati su u Tabeli 1.

Tabela 1. Vodotoci na kojima će se vršiti koncesiona djelatnost

Red.br.

Vodotok

Dužina

toka [km]

Bruto pad

vodotoka [m]

Visina izvora [mnm]

Visina ušća

[mnm]

1

Lještanica

6,88

457

11691)

712

2

Bistrica

14,00

267

670 2)

537

3

Bjelojevićka

6.78

565

1373 3)

808

4

Bukovica

20,10

490

1440

950

5

Sjevernica4)

14,09

1225

1400

175

1) Vodotok Lještanica izvire na koti od oko 1300 mnm, a od kote 1169 mnm počinje da teče kao stalni tok.

2)  Vodotok Bistrica izvire u Srbiji i oko 63 %  sliva se nalazi na njenoj teritoriji, a prelazi na teritoriju Crne Gore na koti 804 mnm, a izlazi iz kanjona na 670 mnm.

3)  Bjelojevićka rijeka izvire na koti 1680 mnm i teče povremenim tokom do kote 1373 mnm, nakon koje teče kao   stalni tok.

 4) Vodotok Sjevernica je pritoka Morače zbog čega će u slučaju zaključenja Ugovora o koncesiji istim biti definisana obaveza koncesionara o preuzimanja rizika na sebe ukoliko dođe do potapanja objekata mHE usled izgradnje velike HE na Morači . 

Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može se prijaviti najviše za 2 vodotoka od ponuđenih 5 iz Tabele 1. Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može dostaviti samo jednu ponudu za isti vodotok.

2. OSNOVNI ELEMENTI KONCESIONOG AKTA

Postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom Koncesionog akta u skladu sa zakonom. Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Koncesioni akt) predstavlja osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak za davanje koncesije, i isti je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 21. aprila 2016. godine. Koncesioni akt definiše predmet koncesije, ekonomske parametre opravdanosti investicije, rok trajanja koncesije, visinu koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, uslove koje je dužan da ispunjava koncesionar i ostale relevantne informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori.

Koncesioni akt, kao i sva relevantna tehnička dokumentacija (uključujući: Hidrološke obrade (2007. i 2008. godina); Preliminarna obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima (2008. godina),Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Lještanice za usvojenu dionicu (KVZ: 1007 mnm-KMZ: 726 mnm), (ZHMSCG), 2015. godina, Preliminarna hidrološka analiza oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mnm i proračun bruto energetskog potencijala, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bistrice na sljedećim dionicama 670-610 i 610-580 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Bjelojevićke rijeke na sljedećim dionicama 1373-1200, 1180-980 i 890-826 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Sjevernice na sljedećim dionicama 460-416, 320-300 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina i Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bukovice na sljedećim dionicama 1200-1100, 1100-980 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina), su dostupni na internet stranici Ministarstva www.mek.gov.me i internet stranici obnovljivih izvora energije www.oie-res.me.

3. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u otvorenom postupku je bliže propisano Zakonom o koncesijama,  kao i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list CG”, broj 67/09). Postupak javnog nadmetanja je detaljnije objašnjen u Uputstvu za pripremu ponude (u daljem tekstu: Uputstvo).

3.1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE ima domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

3.2. Otkup Tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija sadrži Uputstvo za pripremu ponude i  Nacrt ugovora o koncesiji.

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti Tendersku dokumentaciju od Ministarstva. Pri otkupu Tenderske dokumentacije zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati sredstava za otkup Tenderske dokumentacije u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko zainteresovano lice nastupa kao ovlašćeni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma, neophodno je da prezentuje ovlašćenje da zastupa to društvo ili konzorcijum. Ministarstvo izdaje potvrdu za otkupljenu Tendersku dokumentaciju i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju ponuđači koji mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Cijena Tenderske dokumentacije iznosi 500,00 EUR (pet stotina eura) i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj: 832-978-76 sa naznakom: ’’otkup Tenderske dokumentacije mHE’’. Tenderska dokumentacija se može otkupiti do krajnjeg roka za podnošenje ponude. 

Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje nakande za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osobe.

3.3. Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno. Ponude se dostavljaju  na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik. U slučaju spora ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač može dostaviti  ponudu neposredno arhivi Ministarstva, ili putem pošte na sljedeću adresu:

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46, 81000 Podgorica,

Crna Gora

Krajnji rok za podnošenje ponude je 18. jul 2016. godine do 10:00 časova.

Predajom se podrazumijeva fizički prijem od strane arhive Ministarstva. Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu ponude, koja jasno označava datum i vrijeme prijema ponude.

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču. Ponuda koja bude podnesena poslije krajnjeg roka za podnošenje ponude smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

Procedura dostavljanja ponude kao i potrebna dokumentacija detaljnije su definisani Uputstvom.

3.4. Objezbjeđenje ponude

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 25.000,00 EUR (dvadesetpet hiljada eura) plativa na prvi poziv, bez prava prigovora, u formi datoj u Uputstvu ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.   

3.5. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će obaviti Tenderska komisija u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije, Rimski trg br. 46, Podgorica, dana 18. jula 2016. godine, sa početkom u  14:00 časova.

Ponuđač ima pravo da, preko ovlašćenih predstavnika, prisustvuje otvaranju ponude na način i u dijelu definisanim Uputstvom.

3.6. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Rang lista ponuđača se sastavlja za svaki vodotok pojedinačno. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su prikazani u Tabeli 2. 

Tabela 2. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Red. br.

Kriterijum/potkriterijum

Br. bodova

1.

Iskustvo u upravljanju

hidroenergetskim objektima

10

2.

Finansijska sposobnost

40

3.

Tehničko rješenje

40

3.1

Instalisana snaga mHE

15

3.2

Godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE

25

4.

Iskustvo na domaćem tržištu

 5

5.

Višenamjenska rješenja

 5

Napomena: Kriterijumi 1. 2. i 3. su obavezni, dok su kriterijumi 4. i 5. opcioni. Odnosno, dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima od 1. do 3. (uključujući i 3.) je obavezna za bodovanje ponude. Ponude koje ne sadrže ovu dokumentaciju su nepotpune i neće se bodovati. Dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima 4. i 5.  je opciona, tj. ponuđač sam bira da li se želi prijaviti za ove kriterijume.

4. PROMJENA USLOVA JAVNOG OGLASA I DONOŠENJE ODLUKE

Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.

Ministarstvo zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za vodotoke za korišćenje za izgradnju mHE.

5. KONTAKT OSOBE I DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda, najkasnije 10 radnih dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me

Kontakt osoba: Nevena Kaluđerović, E-mail:  nevena.kaludjerovic@mek.gov.me

Kontakt adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Koncesioni akt i prateću tehničku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku

JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI


Obavještava se javnost da će se u periodu od 17.03.2016. do 01.04.2016. godine održati:

Javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt Koncesionog akta se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo, kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 01.04.2016. godine, na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 24.03.2016. godine, sa početkom u 12h.

_____________________________________________________________

Nacrt koncesionog akta možete preuzeti na ovom linku.

Nacrt Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana možete preuzeti na ovom linku.

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2007. godina,

Hidrološka obrada za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori (druga faza), Hidrološki sektor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG), 2008. godina,

Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro ( mHE) u Crnoj Gori, Hidrološki sektor HMZCG, 2008. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Lještanice za usvojenu dionicu (KVZ: 1007 mnm-KMZ: 726 mnm), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Preliminarna hidrološka analiza oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mnm i proračun bruto energetskog potencijala, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bistrice na sljedećim dionicama 670-610 i 610-580 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Bjelojevićke rijeke na sljedećim dionicama 1373-1200, 1180-980 i 890-826  mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Sjevernice na sljedećim dionicama 460-416, 320-300 mnm, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina,

Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bukovice na sljedećim dionicama 1200-1100, 1100-980 mnm,. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), 2015. godina.

 

10. mart 2016. godine

OBAVJEŠTENJE licima koja su zainteresovana da investiraju u projekte kojima se omogućava korišćenje energije iz obnovljivih izvora

 

Izvori i obim korišćenja energije iz obnovljivih izvora utvrđuju se Akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koji donosi Vlada Crne Gore, a ciljevi korišćenja obnovljivih izvora energije utvrđuju na osnovu energetskih potreba, ekonomskih mogućnosti i obaveza Crne Gore preuzetih potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Sprovođenje Akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora prati Ministarstvo ekonomije i o njegovoj realizaciji svake druge godine dostavlja Vladi Crne Gore i nadležnom organu Energetske zajednice izvještaj o realizaciji Akcionog plana. Pomenuti izvještaj treba da sadrži analizu ostvarivanja nacionalnog cilja u pogledu pojedinačnih udjela (električna energija, grijanje i hlađenje, saobraćaj) i ukupnog udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u izvještajnom periodu.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo ekonomije je u obavezi da do kraja ove godine dostavi izvještaj Vladi Crne Gore i nadležnom organu Energetske zajednice. Ukoliko izvještaj pokaže da je Crna Gora dostigla nacionalni cilj, Vlada Crne Gore može prestati da pod­sti­če iz­grad­nju no­vih objeka­ta za pro­iz­vod­nju ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, do stvaranja uslova za ponovno pokretanje podticanja ovog vida izgradnje.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i potrebu da Ministarstvo ekonomije do kraja godine ima sve potrebne podatke i jasne pokazatelje neophodne za pripremu izvještaja o realizaciji Akcionog plana

Ministarstvo ekonomije, s obzirom na navedene okolnosti, obavještava sva lica koja su zainteresovana da investiraju u projekte kojima se omogućava korišćenje energije iz obnovljivih izvora da se obustavlja prijem svih zahtjeva, odnosno inicijativa, za pokretanje postupka dodjele koncesija za izgradnju objekata koji koriste obnovljive izvore do kraja ove godine.

26.01.2016. godine

 

OBAVJEŠTENJE ZAINTERESOVANIM INVESTITORIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA izdavanje energetske dozvole

  

O b a v j e š t e nj e

zainteresovanim investitorima za podnošenje zahtjeva za izdavanje energetske dozvole

Ministarstvo ekonomije kao nadležno za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata, obavještava zainteresovane investitore za podnošenje zahtjeva za izdavanje energetske dozvole o sljedećem.

Zakon o energetici (“Službeni list CG”, broj 5/16 od 20.01.2016. godine) koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”,  predviđa određene izmjene koje se odnose na proceduru izdavanja energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata instalisane snage do 1 MW.

Naime, član 79 Zakona o energetici propisuje da se energetske dozvole izdaju na osnovu godišnjeg plana koji donosi Vlada Crne Gore, a koji prethodno priprema Ministarstvo ekonomije u skladu sa Strategijom razvoja energetike, Akcionim planom i akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Takođe, Zakonom o energetici je predviđeno da se godišnji plan objavljuje na internet stranici Ministarstva ekonomije.

Ministarstvo ekonomije obavještava zainteresovane investitore da će se danom stupanja na snagu ovog zakona obustaviti prijem zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata. Nakon donošenja i objavljivanja godišnjeg plana za 2016. godinu, nastaviće se sa prijemom novih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola u skladu sa godišnjim planom.

Napomena: Navedena obustava se ne odnosi na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima instalisane snage do 50 kW, već je zakonom omogućena razmjena električne energije na mjestu konekcije, koja se predaje u sistem i povlači iz distributivnog sistema.

23. novembar 2015. godine

Obavještenje zainteresovanim investitorima za podnošenje zahtjeva za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica

O b a v j e š t e nj e

zainteresovanim investitorima za podnošenje zahtjeva za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica

Ministarstvo ekonomije kao nosilac nadležnosti za davanje koncesija i energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana organizovalo je sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta, investitora i Opštine Andrijevica u cilju pronalaženja zajedničko prihvatljivog rješenja vezano za priključenje malih hidroelektrana na elektroenergetsku mrežu na teritoriji Opštine Andrijevica.

Imajući u vidu da je:

  1. dostavljen veliki broj zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije,
  2. dostavljenim  zahtjevima u pojedinim slučajevima došlo do dupliranja zahtjeva na nekim vodotocima,
  3. dostavljenim zahtjevima kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na istom vodotoku predložena različita instalisana snaga i pozicioniranje objekata malih hidroelektrana,
  4. stihijsko dostavljanje zahtjeva za izdavanje energetske dozvole stvorilo potrebu za izmjenom izdatih uslova za priključenje malih hidroelektrana na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji,
  5. dostavljanjem novih zahtjeva za izgradnju malih hidroelektrana narušen prethodno uspostavljeni koncept priključenja,
  6. određivanje načina i mjesta priključenja malih hidroelektrana uslovljeno dinamikom investiranja u izgradnju elektroenergetske mreže na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji,

onemogućeno je dobijanje podataka na osnovu kojih bi se stvorila mogućnost definisanja načina i mjesta priključenja malih hidroelektrana.

Zbog rješavanja navedenih problema i neophodnosti izrade jedinstvene Studije priključenja malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica

Ministarstvo ekonomije obavještava zainteresovane investitore da, s obzirom na navedene okolnosti, obustavlja prijem zahtjeva za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima koji se nalaze na teritoriji Opštine Andrijevica.

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2016. GODINU

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 19.10.2015. do 20.11.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 7 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Predlog Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim Predlogom Plana na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 20.11.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 23.10.2015. godine sa početkom u 14:00h.

_____________________

Predlog Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2016. godinu možete preuzeti na ovom linku.

 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

 

       JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

 

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje:

 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na dva vodotoka.

  1. OPIS PREDMETA KONCESIJE I LOKACIJE NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI KONCESIONA DJELATNOST

 

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE na vodotocima. Spisak vodotoka sa jasno definisanim granicama lokacija unutar kojih je predviđeno obavljanje koncesione djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka,  dati su u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Vodotoci na kojima će se vršiti koncesiona djelatnost

 

Red.br.

Vodotok

Dužina

toka [km]

Bruto pad

vodotoka [m]

Visina izvora [mnm]

Visina ušća

[mnm]

1

Bukovica

20,10

605

1440

835

2

Štitarička

14,48

922

1760

838

 

 

Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može se prijaviti najviše za 1 vodotok iz Tabele 1. Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može dostaviti samo jednu ponudu za isti vodotok.

  1. OSNOVNI ELEMENTI KONCESIONOG AKTA

 

Postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom Koncesionog akta u skladu sa zakonom. Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Koncesioni akt) predstavlja osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak za davanje koncesije, i isti je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 30.07.2015.  godine. Koncesioni akt definiše predmet koncesije, ekonomske parametre opravdanosti investicije, rok trajanja koncesije, visinu koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, uslove koje je dužan da ispunjava koncesionar i ostale relevantne informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori.

 

Koncesioni akt, kao i sva relevantna tehnička dokumentacija (uključujući: Hidrološke obrade (2007. i 2009. godina); Preliminarna obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima (2008. godina), Gruba preliminarna analiza hidropotencijala Štitarice (2015. godina), Elaborat o uticaju priključenja mHE „Štitarica 1“ i mHE „Štitarica 2“ na elektrodistributivnu mrežu (2015. godina) i Studija o priključenju od Milana Vidmara), su dostupni na internet stranici za obnovljive izvore energije www.oie-res.me.

 

3. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Javno nadmetanje u otvorenom postupku je bliže propisano Zakonom o koncesijama,  kao i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list CG”, broj 67/09). Postupak javnog nadmetanja je detaljnije objašnjen u Uputstvu za pripremu ponude (u daljem tekstu: Uputstvo).

 

3.1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE ima domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 

3. 2.  OtkupTenderske dokumentacije

 

Tenderska dokumentacija sadrži Uputstvo za pripremu ponude i  Nacrt ugovora o koncesiji.

 

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti Tendersku dokumentaciju od Ministarstva. Pri otkupu Tenderske dokumentacije zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati sredstava za otkup Tenderske dokumentacije u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko zainteresovano lice nastupa kao ovlašćeni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma, neophodno je da prezentuje ovlašćenje da zastupa to društvo ili konzorcijum. Ministarstvo izdaje potvrdu za otkupljenu Tendersku dokumentaciju i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju ponuđači koji mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

 

Cijena Tenderske dokumentacije iznosi 500,00 EUR (pet stotina eura) i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj:832-978-76 sa naznakom: ’’otkup Tenderske dokumentacije mHE’’. Tenderska dokumentacija se može otkupiti do krajnjeg roka za podnošenje ponude. 

 

Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje nakande za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od  kontakt osobe.

 

3.3. Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno. Ponude se dostavljaju  na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik. U slučaju spora ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač može dostaviti  ponudu neposredno arhivi Ministarstva, ili putem pošte na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46, 81000 Podgorica,

Crna Gora

 

Krajnji rok za podnošenje ponude je 05.10.2015. godine do 10:00 časova.

 

Predajom se podrazumijeva fizički prijem od strane arhive Ministarstva. Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu ponude, koja jasno označava datum i vrijeme prijema ponude.

 

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču. Ponuda koja bude podnesena poslije krajnjeg roka za podnošenje ponude smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

 

Procedura dostavljanja ponude kao i potrebna dokumentacija detaljnije su definisani Uputstvom.

 

3.4. Objezbjeđenje ponude

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 25.000,00 EUR (dvadesetpet hiljada eura) plativa na prvi poziv, bez pravaprigovora, u formi datoj u Uputstvuili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu.Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.  

 

3.5. Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će obaviti Tenderska komisija u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije, Rimski trg br. 46, Podgorica, dana 05.10.2015. godine, sa početkom u  14:00 časova.

 

Ponuđač ima pravo da, preko ovlašćenih predstavnika, prisustvuje otvaranju ponude na način i u dijelu definisanim Uputstvom.

 

3.6. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Rang lista ponuđača se sastavlja za svaki vodotok pojedinačno. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su prikazani u Tabeli 2.

 

Tabela 2. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Red. br.

Kriterijum/potkriterijum

Br. bodova

1.

Iskustvo u upravljanju hidroenergetskim objektima

30

2.

Finansijska sposobnost

30

3.

Tehničko rješenje

20

3.1

Instalisana snaga mHE

 8

3.2

Godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE

12

4.

Iskustvo na domaćem tržištu

12

5.

Višenamjenska rješenja

 8

Napomena: Kriterijumi 1. 2. i 3. su obavezni, dok su kriterijumi 4. i 5. opcioni. Odnosno, dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima od 1. do 3. (uključujući i 3.) je obavezna za bodovanje ponude. Ponude koje ne sadrže ovu dokumentaciju su nepotpune i neće se bodovati. Dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima 4. i 5.  je opciona tj. ponuđač sam bira da li se želi prijaviti za ove kriterijume.

  1. PROMJENA USLOVA JAVNOG OGLASA I DONOŠENJE ODLUKE

 

Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.

 

Ministarstvo zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za vodotoke za korišćenje za izgradnju mHE.

 

5. KONTAKT OSOBE I DODATNE INFORMACIJE

 

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda, najkasnije 10 radnih dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me

Kontakt osoba: Nevena Kaluđerović, E-mail:  nevena.kaludjerovic@mek.gov.me

Kontakt adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

 

Koncesioni akt i prateću tehničku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku

 

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU DOPUNE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 29.07.2015. do 24.08.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU DOPUNE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 7 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Predlog dopune Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim predlogom dopune Plana na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 24.08.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 30.07.2015. godine sa početkom u 12:00h.

_____________________

Predlog dopune Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu možete preuzeti na ovom linku.

 

25.06.2015. godine


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 25.06.2015. do 10.07.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 7 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” broj 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Plana na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 10.07.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije 02.07.2015. godine sa početkom u 11:00h.

_____________________

Nacrt Plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu možete preuzeti na ovom linku

12.05.2015. godine


JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROLEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Obavještava se javnost da će se u periodu od 12.05.2015. do 12.06.2015. godine održati:

Javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

Nacrt Koncesionog akta se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije: http://www.mek.gov.me/ministarstvo kao i na internet stranici obnovljivih izvora energije: www.oie-res.me .

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 12.06.2015. godine na e-mail adresu: mhe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici u sali Amfiteatra Rektorata Univerziteta Crne Gore 20.05.2015. godine sa početkom u 12:00h.

_____________________

Nacrt koncesionog akta možete preuzeti na ovom linku.

Nacrt Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana možete preuzeti na ovom linku.

 
 

 

 

PUBLIC CONSULTATION ON THE DRAFT CONCESSION ACT FOR GRANTING CONCESSIONS FOR THE CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER IN MONTENEGRO

 

 

Informs the public that in the period from 12.05.2015 to 12.06. 2015.  will be held:

 

Public consultation on the draft Concession Act for granting concessions for the construction of small hydropower in Montenegro.

 

On the basis of Article 18 of the Law on Concessions ("Official Gazette of Montenegro" no. 08/09), the Ministry of Economy conducts a public hearing on the draft Concession Act for granting concessions for the construction of small hydropower in Montenegro. The aim of the public debate is that all stakeholders meet with the current draft of the Concession Act on the basis of which will be announced a public tender for granting concessions for the construction of small hydro power plants on given water streams.

 

Draft Concession Act can be downloaded from the official website of the Ministry of Economy:http://www.mek.gov.me/en/ministry as well as on the website of renewable energy sources: www.oie-res.me

 

We invite all interested parties to submit their comments and suggestions to 12.062015. E-mail address: mhe.koncesije@mek.gov.me or at the address: Ministry of Economy, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

Within the public hearings Central roundtable will be held in Podgorica in the hall of the Amphitheater of the University of Montenegro 20th of May 2015, at 12.00hrs.

_____________________

Draft of Concession Act can be downloaded on this link.

Draft of Concession Contract can be downloaded on this link


U fokusu:

O b a v j e š t e nj e
o prijemu zahtjeva za izdavanje energetske dozvole

Energetska dozvola je dokument koji izdaje Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Zakonom o energetici (“Službeni list CG”, broj 28/10) i Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola (“Sl. List Crne Gore”, br. 49/10 i 38/13). Energetska dozvola se izdaje za izgradnju energetskih objekata, na period od dvije godine, nakon čega se potpisuje Ugovor o koncesiji ako je u pitanju prirodno bogatstvo u vlasništvu države.

Imajući u vidu da je na osnovu dosadašnje prakse bilo neophodno donijeti izmjene i dopune Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola, Ministarstvo ekonomije je 08.11.2011. godine izdalo obavještenje kojim je informisalo zainteresovane investitore da se obustavlja prijem zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata. Ministarstvo ekonomije je donijelo izmjene i dopune Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola (“Sl. List Crne Gore”, br. 49/10 i 38/13). Takođe, Vlada Crne Gore je na sjednici od 26. juna 2014. godine, zadužila Ministarstvo ekonomije da od 1. septembra tekuće godine nastavi sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetske dozvole.

Shodno navedenom, Ministarstvo ekonomije obavještava zainteresovane investitore da će od 1. septembra ove godine nastaviti sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata.

 

 

U fokusu:

 

NACIONALNI AKCIONI PLAN KORIŠĆENJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA DO 2020. GODINE

Shodno Zakonu o energetici i Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, Vlada Crne Gore je 11. decembra 2014. godine, donijela Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine.

Nacionalnim akcionim planom korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine se definiše dinamika iskorišćenja prirodnih potencijala, kao i planirano korišćenje tehnologija potrebnih za zadovoljenje nacionalnog cilja udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

Nacionalni cilj korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koji predstavlja udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije, određen je za Crnu Goru u skladu sa Odlukom (2012/04/MC-EnC od 18. oktobra 2012. godine) donesenom na 10. sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice. Pomenuta Odluka obavezuje Crnu Goru da implementira Direktivu 2009/28/EC o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora u svoj zakonodavni sistem, kao i obavezu da ostvari nacionalni cilju iznosu od 33% do 2020. godine.

Nacionalni akcioni plan korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine (download)

National Renewable Energy Action Plan to 2020 Montenegro (download)


U fokusu:

 

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE - BIJELA KNJIGA

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. jula 2014. godine donijela Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Izvještajem sa javne rasprave. 

U Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine-Bijela knjiga se obrađuju svi potencijali koji spadaju u sektor energetike i to: ugalj, nafta i gas, elektroenergetika, daljinsko grijanje, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije itd. Takođe su u određenoj mjeri obrađeni i bitni razvojni energetski projekti kao što su: TE Pljevlja II, HE Morača i Komarnica, Visokonaponski interkonektivni podmorski kabal između Crne Gore i Italije, Jadransko – Jonski gasovod, male hidroelektrane, vjetroelektrane itd.

Nakon usvajanja Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine od strane Vlade, pristupiće se pripremi Akcionog plana za implementaciju Strategije za prvi petogodišnji period (2015. – 2019.).

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Bijela knjiga (download)


U fokusu: TENDER mHE 2013

JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na osam vodotoka.

* * *
Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me
Kontakt osoba: Boris Rebić , tel: 020 482 213  , E-mail:  boris.rebic@mek.gov.me 
Kontatk adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46,81000 Podgorica, Crna Gora

Opširnije...

 

KONCESIONI AKT

Koncesioni akt definiše proceduru, sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Ovaj dokument definiše aktivnosti ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar u vrijeme obavljanja koncesionih djelatnosti.

Koncesioni akt mozete preuzeti na ovom linku

PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

·         Hidrološke obrade za profile mHE na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2007. godine link

·         Preliminarna (gruba, aproksimativna, orijentaciona) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) elektrana u Crnoj Gori, Hidrološki sektor, HMZCG, 2008. godine

Aktuelno
Linkovi














Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056