OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Novosti Print this page Generate PDF

Broj čitanja: 26242
31. Jul 2015.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
 JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

 

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje:

 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na dva vodotoka.

  1. OPIS PREDMETA KONCESIJE I LOKACIJE NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI KONCESIONA DJELATNOST

 

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE na vodotocima. Spisak vodotoka sa jasno definisanim granicama lokacija unutar kojih je predviđeno obavljanje koncesione djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka,  dati su u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Vodotoci na kojima će se vršiti koncesiona djelatnost

 

Red.br.

Vodotok

Dužina

toka [km]

Bruto pad

vodotoka [m]

Visina izvora [mnm]

Visina ušća

[mnm]

1

Bukovica

20,10

605

1440

835

2

Štitarička

14,48

922

1760

838

 

 

Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može se prijaviti najviše za 1 vodotok iz Tabele 1. Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može dostaviti samo jednu ponudu za isti vodotok.

  1. OSNOVNI ELEMENTI KONCESIONOG AKTA

 

Postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom Koncesionog akta u skladu sa zakonom. Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Koncesioni akt) predstavlja osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak za davanje koncesije, i isti je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 30.07.2015.  godine. Koncesioni akt definiše predmet koncesije, ekonomske parametre opravdanosti investicije, rok trajanja koncesije, visinu koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, uslove koje je dužan da ispunjava koncesionar i ostale relevantne informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori.

 

Koncesioni akt, kao i sva relevantna tehnička dokumentacija (uključujući: Hidrološke obrade (2007. i 2009. godina); Preliminarna obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima (2008. godina), Gruba preliminarna analiza hidropotencijala Štitarice (2015. godina), Elaborat o uticaju priključenja mHE „Štitarica 1“ i mHE „Štitarica 2“ na elektrodistributivnu mrežu (2015. godina) i Studija o priključenju od Milana Vidmara), su dostupni na internet stranici za obnovljive izvore energijewww.oie-res.me.

 

3. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Javno nadmetanje u otvorenom postupku je bliže propisano Zakonom o koncesijama,  kao i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list CG”, broj 67/09). Postupak javnog nadmetanja je detaljnije objašnjen u Uputstvu za pripremu ponude (u daljem tekstu: Uputstvo).

 

3.1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE ima domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 

3. 2.  OtkupTenderske dokumentacije

 

Tenderska dokumentacija sadrži Uputstvo za pripremu ponude i  Nacrt ugovora o koncesiji.

 

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti Tendersku dokumentaciju od Ministarstva. Pri otkupu Tenderske dokumentacije zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati sredstava za otkup Tenderske dokumentacije u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko zainteresovano lice nastupa kao ovlašćeni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma, neophodno je da prezentuje ovlašćenje da zastupa to društvo ili konzorcijum. Ministarstvo izdaje potvrdu za otkupljenu Tendersku dokumentaciju i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju ponuđači koji mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

 

Cijena Tenderske dokumentacije iznosi 500,00 EUR (pet stotina eura) i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj:832-978-76 sa naznakom: ’’otkup Tenderske dokumentacije mHE’’. Tenderska dokumentacija se može otkupiti do krajnjeg roka za podnošenje ponude. 

 

Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje nakande za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od  kontakt osobe.

 

3.3. Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno. Ponude se dostavljaju  na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik. U slučaju spora ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač može dostaviti  ponudu neposredno arhivi Ministarstva, ili putem pošte na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46, 81000 Podgorica,

Crna Gora

 

Krajnji rok za podnošenje ponude je 05.10.2015. godine do 10:00 časova.

 

Predajom se podrazumijeva fizički prijem od strane arhive Ministarstva. Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu ponude, koja jasno označava datum i vrijeme prijema ponude.

 

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču. Ponuda koja bude podnesena poslije krajnjeg roka za podnošenje ponude smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

 

Procedura dostavljanja ponude kao i potrebna dokumentacija detaljnije su definisani Uputstvom.

 

3.4. Objezbjeđenje ponude

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 25.000,00 EUR (dvadesetpet hiljada eura) plativa na prvi poziv, bez pravaprigovorau formi datoj u Uputstvuili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu.Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.  

 

3.5. Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će obaviti Tenderska komisija u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije, Rimski trg br. 46, Podgorica, dana 05.10.2015. godine, sa početkom u  14:00 časova.

 

Ponuđač ima pravo da, preko ovlašćenih predstavnika, prisustvuje otvaranju ponude na način i u dijelu definisanim Uputstvom.

 

3.6. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Rang lista ponuđača se sastavlja za svaki vodotok pojedinačno. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su prikazani u Tabeli 2.

 

Tabela 2. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Red. br.

Kriterijum/potkriterijum

Br. bodova

1.

Iskustvo u upravljanju hidroenergetskim objektima

30

2.

Finansijska sposobnost

30

3.

Tehničko rješenje

20

3.1

Instalisana snaga mHE

 8

3.2

Godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE

12

4.

Iskustvo na domaćem tržištu

12

5.

Višenamjenska rješenja

 8

Napomena: Kriterijumi 1. 2. i 3. su obavezni, dok su kriterijumi 4. i 5. opcioni. Odnosno, dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima od 1. do 3. (uključujući i 3.) je obavezna za bodovanje ponude. Ponude koje ne sadrže ovu dokumentaciju su nepotpune i neće se bodovati. Dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima 4. i 5.  je opciona tj. ponuđač sam bira da li se želi prijaviti za ove kriterijume.

  1. PROMJENA USLOVA JAVNOG OGLASA I DONOŠENJE ODLUKE

 

Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.

 

Ministarstvo zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za vodotoke za korišćenje za izgradnju mHE.

 

5. KONTAKT OSOBE I DODATNE INFORMACIJE

 

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda, najkasnije 10 radnih dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me

Kontakt osoba: Nevena Kaluđerović, E-mail:  nevena.kaludjerovic@mek.gov.me

Kontakt adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

 

Koncesioni akt i prateću tehničku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku

 
Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056