OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Novosti Print this page Generate PDF

Broj čitanja: 22449
12. May 2016.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI
 
 
 
 
 

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09), Ministarstvo ekonomije objavljuje: 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

 

Ministarstvo ekonomije Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Javni oglas). Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE) na pet vodotoka.

1. OPIS PREDMETA KONCESIJE I LOKACIJE NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI KONCESIONA DJELATNOST

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE na vodotocima. Spisak vodotoka sa jasno definisanim granicama lokacija unutar kojih je predviđeno obavljanje koncesione djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka,  dati su u Tabeli 1.

Tabela 1. Vodotoci na kojima će se vršiti koncesiona djelatnost

Red.br.

Vodotok

Dužina

toka [km]

Bruto pad

vodotoka [m]

Visina izvora [mnm]

Visina ušća

[mnm]

1

Lještanica

6,88

457

11691)

712

2

Bistrica

14,00

267

670 2)

537

3

Bjelojevićka

6.78

565

1373 3)

808

4

Bukovica

20,10

490

1440

950

5

Sjevernica4)

14,09

1225

1400

175

1) Vodotok Lještanica izvire na koti od oko 1300 mnm, a od kote 1169 mnm počinje da teče kao stalni tok.

2)  Vodotok Bistrica izvire u Srbiji i oko 63 %  sliva se nalazi na njenoj teritoriji, a prelazi na teritoriju Crne Gore na koti 804 mnm, a izlazi iz kanjona na 670 mnm.

3)  Bjelojevićka rijeka izvire na koti 1680 mnm i teče povremenim tokom do kote 1373 mnm, nakon koje teče kao   stalni tok.

 4) Vodotok Sjevernica je pritoka Morače zbog čega će u slučaju zaključenja Ugovora o koncesiji istim biti definisana obaveza koncesionara o preuzimanja rizika na sebe ukoliko dođe do potapanja objekata mHE usled izgradnje velike HE na Morači . 

Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može se prijaviti najviše za 2 vodotoka od ponuđenih 5 iz Tabele 1. Ponuđač, samostalno ili kao član konzorcijuma, može dostaviti samo jednu ponudu za isti vodotok.

2. OSNOVNI ELEMENTI KONCESIONOG AKTA

Postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom Koncesionog akta u skladu sa zakonom. Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Koncesioni akt) predstavlja osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak za davanje koncesije, i isti je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 21. aprila 2016. godine. Koncesioni akt definiše predmet koncesije, ekonomske parametre opravdanosti investicije, rok trajanja koncesije, visinu koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, uslove koje je dužan da ispunjava koncesionar i ostale relevantne informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori.

Koncesioni akt, kao i sva relevantna tehnička dokumentacija (uključujući: Hidrološke obrade (2007. i 2008. godina); Preliminarna obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima (2008. godina),Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Lještanice za usvojenu dionicu (KVZ: 1007 mnm-KMZ: 726 mnm), (ZHMSCG), 2015. godina, Preliminarna hidrološka analiza oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mnm i proračun bruto energetskog potencijala, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bistrice na sljedećim dionicama 670-610 i 610-580 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Bjelojevićke rijeke na sljedećim dionicama 1373-1200, 1180-980 i 890-826 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina, Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala Sjevernice na sljedećim dionicama 460-416, 320-300 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina i Gruba, preliminarna analiza hidropotencijala rijeke Bukovice na sljedećim dionicama 1200-1100, 1100-980 mnm, (ZHMSCG), 2015. godina), su dostupni na internet stranici Ministarstva www.mek.gov.me i internet stranici obnovljivih izvora energije www.oie-res.me.

3. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u otvorenom postupku je bliže propisano Zakonom o koncesijama,  kao i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list CG”, broj 67/09). Postupak javnog nadmetanja je detaljnije objašnjen u Uputstvu za pripremu ponude (u daljem tekstu: Uputstvo).

3.1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE ima domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

3.2. Otkup Tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija sadrži Uputstvo za pripremu ponude i  Nacrt ugovora o koncesiji.

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti Tendersku dokumentaciju od Ministarstva. Pri otkupu Tenderske dokumentacije zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati sredstava za otkup Tenderske dokumentacije u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko zainteresovano lice nastupa kao ovlašćeni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma, neophodno je da prezentuje ovlašćenje da zastupa to društvo ili konzorcijum. Ministarstvo izdaje potvrdu za otkupljenu Tendersku dokumentaciju i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju ponuđači koji mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Cijena Tenderske dokumentacije iznosi 500,00 EUR (pet stotina eura) i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj: 832-978-76 sa naznakom: ’’otkup Tenderske dokumentacije mHE’’. Tenderska dokumentacija se može otkupiti do krajnjeg roka za podnošenje ponude. 

Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje nakande za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osobe.

3.3. Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno. Ponude se dostavljaju  na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik. U slučaju spora ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač može dostaviti  ponudu neposredno arhivi Ministarstva, ili putem pošte na sljedeću adresu:

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46, 81000 Podgorica,

Crna Gora

Krajnji rok za podnošenje ponude je 18. jul 2016. godine do 10:00 časova.

Predajom se podrazumijeva fizički prijem od strane arhive Ministarstva. Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu ponude, koja jasno označava datum i vrijeme prijema ponude.

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču. Ponuda koja bude podnesena poslije krajnjeg roka za podnošenje ponude smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

Procedura dostavljanja ponude kao i potrebna dokumentacija detaljnije su definisani Uputstvom.

3.4. Objezbjeđenje ponude

Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od 25.000,00 EUR (dvadesetpet hiljada eura) plativa na prvi poziv, bez prava prigovora, u formi datoj u Uputstvu ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.   

3.5. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će obaviti Tenderska komisija u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije, Rimski trg br. 46, Podgorica, dana 18. jula 2016. godine, sa početkom u  14:00 časova.

Ponuđač ima pravo da, preko ovlašćenih predstavnika, prisustvuje otvaranju ponude na način i u dijelu definisanim Uputstvom.

3.6. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Rang lista ponuđača se sastavlja za svaki vodotok pojedinačno. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su prikazani u Tabeli 2. 

Tabela 2. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Red. br.

Kriterijum/potkriterijum

Br. bodova

1.

Iskustvo u upravljanju

hidroenergetskim objektima

10

2.

Finansijska sposobnost

40

3.

Tehničko rješenje

40

3.1

Instalisana snaga mHE

15

3.2

Godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE

25

4.

Iskustvo na domaćem tržištu

 5

5.

Višenamjenska rješenja

 5

Napomena: Kriterijumi 1. 2. i 3. su obavezni, dok su kriterijumi 4. i 5. opcioni. Odnosno, dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima od 1. do 3. (uključujući i 3.) je obavezna za bodovanje ponude. Ponude koje ne sadrže ovu dokumentaciju su nepotpune i neće se bodovati. Dokumentacija kao dokaz ispunjenosti kriterijuma pod rednim brojevima 4. i 5.  je opciona, tj. ponuđač sam bira da li se želi prijaviti za ove kriterijume.

4. PROMJENA USLOVA JAVNOG OGLASA I DONOŠENJE ODLUKE

Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.

Ministarstvo zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za vodotoke za korišćenje za izgradnju mHE.

5. KONTAKT OSOBE I DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda, najkasnije 10 radnih dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Kontakt E-mail: mhe.koncesije@mek.gov.me

Kontakt osoba: Nevena Kaluđerović, E-mail:  nevena.kaludjerovic@mek.gov.me

Kontakt adresa: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Koncesioni akt i prateću tehničku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku


Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055