OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Akcioni plan razvoja energetike Print this page Generate PDF

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 21. januara 2016. godine, usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, za period 2016 – 2020. godine.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, za period 2016 – 2020. godine

Action plan for Energy Development Strategy of Montenegro 2016 - 2020.

                                                                                                                                         

Osnovni cilj Akcionog plana implementacije Strategije razvoja energetike Crne Gore 2008 -2012 (AP)  je, da:

(i) utvrdi konkretne Programe i Projekte za realizaciju u periodu 2008-2012. godine,
(ii) definiše preduslove i sam proces implementacije sa aspekta aktivnosti, odgovornosti, terminskog plana, finansijskih sredstava, izvora finansiranja, ekološkog i socijalnog uticaja i
(iii) predloži mehanizam praćenja i kontrole implementacije AP.

Takođe AP pruža osnovu da se izgradi konkretan i operativan mehanizam realizacije, koji se bazira na odgovarajućoj organizaciji ljudskih resursa i implementaciji odgovarajućih aktivnosti. U tom pogledu, cilj AP se ogleda i u stvaranju uslova da se sa započetim aktivnostima nastavi i nakon petogodišnjeg perioda, za koji je ovaj AP urađen.

Vlada Crne Gore je na sjednici 30. oktobra 2008. godine usvojila Akcioni plan implementacije Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine  za period 2008 – 2012. godine.

Akcioni plan implementacije Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine

Action plan for energy development 2008 - 2012.

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 16112 | Ukupan broj posjeta: 1569747