OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Autorizacija Print this page Generate PDF

Autorizacija, odnosno odobravanje projekata za proizvodnju energije vrši se putem:

Crnogorskim zakonodavnim i regulativnim okvirom sve vode (Zakon o vodama) kao i određene šume (Zakon o šumama) definisane su kao državni/lokalni resurs. Zakonom o koncesijama je definisano da se državni/lokalni resurs može davati na korišćenje na određeni vremenski period putem koncesije. U skladu sa istim zakonom koncesija se dodjeljuje putem javnog nadmetanja osim u slučajevima definisanim članom 20 Zakona o koncesijama. Ovim putem su dodjeljene koncesije na 13 vodotoka za izgradnju malih elektrana putem Tendera I i Tendera II.

Pored toga, ukoliko resurs nije definisan kao državni/lokalni, što je slučaj sa sunčevim potencijalo, vjetrom, biomasom u privatnom vlasništvu i sl., a planira se korišćenje državnog zemljišta, zemljište se daje u zakup putem javnog nadmetanja u skladu sa članom 40 Zakona o državnoj imovini. Ovim putem je dato u zakup zemljište za izgradnju vjetroelektrana na osnovu javnog nadmetanja.

U skladu sa Zakonom o energetic energetska dozvola se može dati za 4 vrste objekata i to:

  1. objekata za proizvodnju električne energije;
  2. objekata za proizvodnju toplote za daljinsko grijanje i/ili hlađenje ili industrijsku upotrebu i objekata za distribuciju toplote za daljinsko grijanje i/ili hlađenje ili industrijsku upotrebu;
  3. objekata za skladištenje nafte i rezervoarskog prostora za derivate nafte preko 50 tona; i
  4. objekata za prenos i distribuciju prirodnog gasa, objekata za skladištenje prirodnog gasa i objekata za skladištenje tečnog prirodnog gasa.

Energetske dozvole za objekte za proizvodnju električne energije izdaje Ministarstvo ekonomije, dok energetske dozvole za objekte za proizvodnju toplote i/ili distribuciju toplote izdaje jedinica lokalne samouprave.

Energetska dozvola u skladu sa Zakonom o energetic i Pravilnikom može se izdati za objekte za proizvodnju električne energije ukoliko:

  • objekat koristi državni resurs ili zemljište, a ima instalisanu snago do 1 MW, odnosno za vodotoke koji su od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o vodama i godišnji bruto energetski potencijal vodotoka ne prelazi 15 GWh i
  • objekte koji ne koriste državni resurs ili zemljište

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 4 | Posjeta ovog mjeseca: 17592 | Ukupan broj posjeta: 1571227