OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Bioenergija Print this page Generate PDF

Pod bioenergijom se podrazumjeva energija dobijena korišženjem čvrstih, tečnih i gasovitih proizvoda biomase. Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, ostataka/nus produkta i otpadaka od poljoprivrede (uključujući i biljne i životinjske materije), šumarske i drvne industrije, kao i biorazgradivi djelovi komunalnog i industrijskog otpada. Sroga proizvodi biomase se dijele na:

  • Čvrste, resto nazivano samo biomasa - drvo, kora, drveni otpad, lišće, nedrvne stabljike - u raznim oblicima, uglavnom usitnjenim (čips, granule) ili pak kompaktirani (pelete, briketi) radi olakšane i mehanizovane manipulacije;
  • biotečnosti - razna ulja ili alkoholi, kao supstituti klasičnih tekućih goriva, naročito pogodni za korištenje u postojećim motorima s unutarnjim izgaranjem - biodizel, etanol;
  • biogas - nusprodukti raspadanja organskih tvari, najčešće na deponijama smeća, velikim gnojištima na farmama i sl., gdje se može sigurno i efikasno sakupiti.

Energija biomase u Crnoj Gori

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kopna i mora Republike Italije je u studiji "Procjena potencijala obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori" prezentovala potencijale energije biomase u Crnoj Gori. Glavni izvori informacija tokom istraživanja bili su statistički podaci dostupni za čitavu nacionalnu teritoriju, kao i podaci o globalnom vegetacionom pokrivaču dostupni u specijalizovanim bazama podataka. Stvaranje mapa koje se odnose na globalni vegetacioni pokrivač otkrilo je heterogenu prirodu crnogorskog pejzaža. Prema razmatranoj klasifikaciji za procjenu energetskog potencijala biomase (slika ispod), šume predstavljaju 36%, a ratarske površine 28%, dok 33% ukupne površine zemljišta predstavlja neodreneni tip, tj. mješavinu izmjenu ratarskih površina i prirodne vegetacije. Samo naseljena urbana područja i nacionalni parkovi (ukupno 3%) nijesu uključeni u procjenu energetskog potencijala biomase.

Procjena energetskog potencijala biomase na osnovu kategorijakorišćenja zemljišta

Prema gore navedenim rezultatima, Crna Gora ima veliki potencijal za korišćenje energetskog potencijala biomase, što se prevashodno odnosi na sektor šumarstva, a potom i na sektor poljoprivrede. Godišnji prirast količine drveta, kao najznačajnijeg energenta ove vrste, ukupno je ocijenjen na 2,6 m3/ha,god., dok je trenutni nivo potrošnje drveta procijenjen na oko 1,03 m3/ha,god. Procijenjeni prirast drveta je izmenu 850 hiljada m3/god. i 1.060 hiljada m3/god. Ipak, podatke o raspoloživoj biomasi u energetske svrhe treba još usaglasiti. U direktnoj saradnji sa lokalnim vlastima potrebna su dodatna istraživanja za dobijanje pouzdanijih podataka.

Krajem 2009 godine na inicijativu Centra za obnovljive izvore energije i energetsku uštedu (CRES) i uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/Hellenic Aid) pokrenuta je studija procijene potencijala biomase za zemlje članice Energetske zajednice, među kojima je i Crna Gora. Studija za Crnu Goru je urađena od strane lokalnog konsultanta Mr Vesna Nikčević i prof. Branka Glavonjića.

Osim ovoga, u toku je projekat finansiran od strane Kraljevine Luksemburg (FODEMO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Druga faza ovog projekta je trenutno u toku, a jedan od glavnih ciljeva druge faze projekta je i pokretanje tržišta biomase u Crnoj Gori. Detaljnije informacije o projektu mogu se naći na internet strani projketa www.fodemo.com. Jedan od prvih rezultata druge faze je i procijena energetskog potencijala korišćenjem drvnog ostatka/nus produkta šumarstva I drvno-prerađivačke industrije urađena od strane Prof. Branka Glavonjića.

Putem Fodemo projekta trenutno je u toku izrada kako Akcionog plana za korišćenje drve biomase tako i poboljšanje metodlogije za skupljanje podataka o potrošnji biomase u energetske svrhe u Crnoj Gori.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056