OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Biogoriva Print this page Generate PDF

Biogoriva predstavljaju tečna goriva koja se proizvode iz sunčeve energije sačuvane u šećerima određenih biljaka. U Evropi se većinom koriste miksevi biodizela, gdje u EU mix od 8 % predstavlja standard i koristi se u saobraćaju, dok se u Sjevernoj i Južnoj Americi većinom koristi i proizvodi bioetanol, koji se u saobraćaju koristi u procentima od 5-10 %.

EU je 2003 godine usvojila direktivu 2003/30/EC o promociji korišćenja biogoriva i drugih obnovljivih izvora energije u saobraćaju. Ova direktive je 2009 godine prestala da važi usvajanjem direktive 2009/28/EC o promociji obnovljivih izvora energije. Ovom direktivom definisan je udio korišćenja obnovljivih izvora energije u transportu na 10 % za zemlje EU, kao i kriterijumi održivosti korišćenja biotečnosti. Crna Gora, kao potpisnica sporazuma o formiranju Energetske zajednice ima obavezu implementacije direktive 2003/30/EC, jer direktiva 2009/28/EC još nije usvojena kao obavezna. To se očekuje u toku 2012. godine.

Crna Gora je Zakonom o energetici implementirala direktivu 2009/28/EC osim u pogledu sektora saobraćaja, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije u saobraćaju. Međutim, krajem 2012. godine, Ministarstvo ekonomije će u saradnji sa drugim ministarstvima odgovornim za oblast saobraćaja i životne sredine, početi realizaciju projekta IPA 2011 „Održivi razvoj energetike u Crnoj Gori“ koji se većim dijelom fokusira na održivo korišćenje energije u saobraćaju.

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224