OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Energetika Crne Gore Print this page Generate PDF

Crna Gora u protekloj deceniji prolazi kroz proces tranzicije, i samim tim dolazi do značajnih promjena u energetskom sektoru. Energetika je jedan od najvažnijih sektora razvoja ekonomskog napretka svake zemlje, pa i Crne Gore.  Samim tim, Crna Gora je 2005 godine postala jedna od ugovornih strana Sporazuma o formiranju Energetske zajednice, čime se obavezala na usklađivanje izmedju ostlog i svog energetkog sektora i regulativnog i zakonskog okvira sa  Acquis communautaire.  U cilju usklađivanja sa obavezama Energetske zajednice, Vlada Crne Gore je krajem 2007. godine usvojila Strategiju razvoje energetike Crne Gore do 2025. godine kao i Akcioni plan strategije 2008-2012. godine. Strategija i Akcioni plan su postavili osnovne smjernice pomoću kojih se energetski sektor Crne Gore razvija od 2008. godine pa i danas.

S obzirom da je Startegija prepoznala razvoj pojedinih sektora, kao što je sektor obnovljivih izvora energije, kao strateški cilj, Ministarstvo ekonomije, odnosno Sektor enegetike je pokrenuo razne studije i projekte finansirane od strane međunarodnih institucija s ciljem detaljne analize potencijala obnovljivih izvora, kao i informisanja institucija i kompanija o mogućim promjenama i poboljšanju energetskog sektora.

U međuvremenu, realizacijom mogućih poboljšanja kroz izmjene u pravnom i regulativnom okviru, na inicijativu Ministarstva ekonomije u proteklih nekoliko godina sektor energetike je postao veoma dinamican. Stoga Crna Gora je u maju 2010. godine usvojila Zakon o energetici koji je harmonizovan sa relevantnim EU direktivama, kao npr. EU Direktivom 2009/28 EC za obnovljive izvore energije. U toku 2010 i 2011 godine, a u skladu sa Zakonom o energetici, u oblasti obnovljivih izvora energije usvojen je set podzakonskih akata koji čine regulatorni okvir koji će definisati pravila i obaveze stakeholdera u oblasti obnovljivih izvora energije. Takođe u toku 2012. godine usvojiće se Program korišćenja i razvoja obnovljivih izvora energije koji će definisati dinamiku razvoja oblasti obnovljivih izvora energije u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, kao i strateških ciljeva Crne Gore.

Rezultati studija i projekata, kao i izmjene pravnog i regulativnog okvira mogu se pratiti na ovom sajtu.

Crna Gora je takođe prepoznala energetsku efikasnost kao jedan od osnovnih strateških ciljeva. Više informacija o trenutnim aktivnostima u pogledu energetske efikanosti možete naći na sljedećem linku.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 5 | Posjeta ovog mjeseca: 15420 | Ukupan broj posjeta: 1569055