OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Hidroenergija Print this page Generate PDF

Crna Gora raspolaže sa značajnim hidroenergetskim potencijalom vodotoka, koji je iskorišćen sa svega 17 % ukupnog teorijskog hidropotencijala. Dokument koji predstavlja nacionalni plan upravljanja vodama predstavlja, u skladu sa Zakonom o vodama, vodna osnova, odnosno vodoprivredna osnova, koju donosi Vlada Crne Gore na period od 10 godina.

Vode Crne Gore se dijele na vode Jadranskog sliva i vode Crnomorskog sliva. Osim dvije postojeće hidroelektrane, na rijeci Zeti, HE Perućica i rijeci Pivi, HE Piva, potencijal za izgradnju konvencionalnih hidroelektrana imaju rijeke Morača, Komarnica, Lim, Ćehotina i Tara. Rijeka Tara je zaštićena i na njoj nije dozvoljena izgradnja. U slivovima ovih rijeka, postoji značajan hidroenergetski potencijal prvih, drugih ili trećih pritoka za izgradnju malih hidroelektrana.

Trenutno u Crnoj Gori postoji 7 malih hidroelektrana (mHE) priključenih na elektroenergetski sistem sa licencom proizvođača, i to: mHE „Glava Zete”, mHE „Slap Zete”, mHE „Rijeka Mušovića”, mHE „Šavnik”, mHE „Lijeva Rijeka”, mHE „Podgor” i mHE „Rijeka Crnojevića”, u vlasništvu EPCG.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056