OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Katastar malih vodotoka Print this page Generate PDF

Zakon o energetici je uveo proceduru autorizacije malih hidroelektrana instalisane snage do 1 MW procedurom energetske dozvole (http://www.oie-res.me/index.php?page=energetska-dozvola), na vodotocima koji zadovoljavaju uslove definisane Pravilnikom. Kako se ne bi radili odvojena hidrološka mjerenja na svakom vodotoku, kao i definisala lista vodotoka koji zadovoljavaju uslove za izdavanje energetske dozvole i samim tim pirpemila podloga za izrade Lokalnih energetskih planova opština, Sektor energetike Ministarstva ekonomije je zatražio tehničku pomoć EBRD uz podršku Čaške Vlade za izradu Katastra malih hidroelektrana na teritoriji 13 opština i to: Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Plav, Andrijvica, Kolašin i Mojkovac.

Izrada katastra vodotoka je povjerena konzorcijumu čeških i crnogorskih kompanija i institucija. Cilj projekta je izrada elektronskog Katastra koji u geografskim podlogama, definiše vodotoke koji su na teritoriji ovih opština, sa njihovim hidrološkim kapacitetima i mogućnostima izgradnje malih hidroelektrana. Hidrološka mjerenja rađena su u periodu od godinu dana na osnovu kojih je urađena korelacija sa postojećim mjerenjima urađenim od strane Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Rezultat studije je usaglašeni katastar vodotoka koji se mogu koristiti za izgradnju malih hidroelektrana na lokalnom i nacionalnom nivou. Jedinice lokalnih samouprava bi imale uvid u Katastar i na taj način mogle da prave kvalitetnije odluke pri komunikacijom sa potencijalnim investitorima, odnosno pri definisanju ciljeva za energetski razvoj opštine.

Dosadašnje aktivnosti na projektu predsatavljene su u decembru 2011. godine od strane obrađivača. Projekat je trebao biti realizovan do juna 2012. godine, ali zbog vremenskih uslova, zatraženo je produženje do kraja oktobra 2012. godine kada će biti predstavljeni konačni rezultati ovog projekta.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 11 | Posjeta ovog mjeseca: 17610 | Ukupan broj posjeta: 1571245