OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Mjerenja Print this page Generate PDF

Za realizaciju projekata malih hidroelektrana potrebna su hidrološka mjerenja i istraživanja. Hidrološka mjerenja od značaja za Crnu Goru ili na zahtjev investitora može vršiti Hidrometeorološki zavod Crne Gore u skladu sa Zakonom o hidrometeorološkim poslovima. Hidrometeološki zavod u skladu sa Zakonom uspostavlja hidrološki osmatrčki sistem, koji se trenutno sastoji od cca 50 hidroloških stanica.

Hidrološka mjerenja vodotoka sa ciljem izgradnje malih hidroelektrana a za potrebe Države Crne Gore Hidrometeorološki zavod je radio za jednogodišnji period i mogu se naći na sljedećem linku. U skladu sa uslovima iz gore pomenutog Zakona pravna lica mogu vršiti dopunska hidrološka mjerenja.

Na osnovu Zakona o energetici, Ministarstvo ekonomije je usvojilo Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za mjerenje i istraživanje potencijala obnovljvih izvora energije kojim se definiše pod kojim uslovima pravno lice može vršiti mjerenja hidro ili vjetro potencijala, a koja se kasnije koriste za dobijanje autorizacije za postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije.

Na osnovu dosadašnje saradnje HMZCG sa Ministarstvom ekonomije i EPCG, a uz podršku Vlade Kraljevine Norveške i UNDP, do sada su urađena mjesenja na cca 45 malih vodotoka, čije se obrade mogu naći na Hidrološki istraženim vodotocima.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 17590 | Ukupan broj posjeta: 1571225