OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Nacionalni cilj udjela OIE Print this page Generate PDF

Crna Gora kao jedna od potpisinica Sporazuma o formiranju energetske zajednice ima obaveze harmonizacije zakonodavstva sa EU direktivama iz oblasti energetike. Za oblast obnovljivih izvora energije najznačajnija je direktiva 2009/28/EC o promociji energije iz obnovljivih izvora. Ova direktiva je značajna i po tome što definiše individualne nacionalne ciljeve za sve zemlje EU-27. Nacionalni ciljevi su definisani sa ciljem da EU kao cijelina postigne 20 % energije iz obnovljivih izvora u finalnoj energetskoj potrošnji.

Nacionalni cilj je određen na osnovu bazne godine koja je za zemlje EU-27 po direktivi 2005 godina. Nacionalni cilj se dijeli na tri komponente, cilj udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji električne energije, cilj udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energiju koja se koristi za grijanje i/ili hlađenje i cilj udjela obnovljivih izvora za energiju koja se koristi u saobraćaju.

Energetska zajednica je na 10. ministarskom sastanku obavezala zemlje članice pa samim tim i Crnu Goru da implementira direktivu 2009/28/EC kao i definisala za Crnu Goru, u skladu sa metodologijom direktive a na osnovu bazne 2009. godine, nacionalni cilj udjela obnovljivim izvora energije u bruto finalnoj energetskoj potrošnji od 33 % do 2020. godine.

U skladu sa Zakonom o energetici, Crna Gora ima obavezu da usvoji nacionalni cilj i Program razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije, što se očekuje do kraja 2012. godine.

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056