OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Nacionalni razvojni plan Print this page Generate PDF

Crna Gora je u toku izrade Nacionalnog plana razvoja 2013-2016 godine. Planirano je usvajanje Nacionalnog plana razvoja do kraja 2012. godine.

Nacionalni plan razvoja je krovni implementacioni dokument kojim se objedinjavaju sve važeće strategije, identifikovane prioritetne društveno-ekonomske politike i njihovi medjusobni uticaji. Nacionalni plan razvoja sadrži konkretne projekte sa jasnom finansijskom strukturom, koja pomaže u programiranju budžeta i prilagodjavanju strukture sredstava prioritetima i, izmedju ostalog, usmjeravanju IPA sredstava za njihovo finansiranje.

Nacionalni plan razvoja ima za cilj smanjenje sistemskih prepreka ekonomskom rastu i ostvarenju ciljeva usaglašenih sa pravcima Strategije razvoja EU do 2020. Strategija razvoja EU do 2020. godine definiše četiri glavna prioriteta i to: pametan razvoja, kroz efektivnije ulaganje u obrazovanje, istraživanje i inovacije; održiv razvoj, zahvaljujući odlučnijem pokretu ka nisko-karbonskim tehnologijama i sveobuhvatan razvoj sa fokusom na stvaranje poslova i smanjenje siromaštva. Strategija definiše pet glavnih ciljeva vezanih za zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, smanjenje siromaštva i energetiku/klimatske promjene.

Stoga, neophodno je Nacionalni plan razvoja usaglasiti i sa strateškim dokumentima iz oblasti energetike, odnosno prioritetima razvoja energetike u Crnoj Gori.

Trenutno posjetilaca: 23 | Posjeta ovog mjeseca: 22256 | Ukupan broj posjeta: 1539049