OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole Print this page Generate PDF

OIE projekti u Crnoj Gori se dodjeljuju putem tenderske procedure ili energetskom dozvolom. Tenderska procedura se obično završava potpisivanjem Ugovora o koncesiji. Realizacija Ugovora o koncesiji se realizuje po fazama definisanim odgovarajućim Koncesionim aktom. U toku početnih faza potrebno je pribaviti sve neophodne saglasnosti i dozvole koje su preduslovi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata mHE.

Saglasnosti koje su potrebne za idavanje građevinske dozvole su:

 

Elektroenergetska saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost: Elektoenergetsku saglasnost izadaje Elektroprivreda Crne Gore. Za mHE snage do 5 MW, uslove izdaje Distribucija, a za mHE sa snagom od 5-10 MW uslove izdaje Distribucija uz saglasnost AD Prenosa.

Procedura/Potrebna dokumenta: Investitor podnosi Operatoru distribucije zahtjev za izdavanje saglasnosti za prikljucenje mHE na distributivnu mrezu.

Uz zahtjev, Investitor predaje i sledeca dokumenta:

 • Idejni ili Glavni projekat mHE;
 • Revidovan Glavni projekat objekta za prikljucenje mHE na distributivnu mrezu;
 • Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju, ako nisu sadržani u projektu objekata za priključenje mHE;
 • Energetsku dozvolu za izgradnju mHE, izdatu od Ministarstva ekonomije.

Pogledati EPCG proceduru za mHE .

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: Ako su zahtjevi zadovoljeni, u roku od 30 dana donosi se Rjesenje o saglasnosti za priključenje mHE na distributivnu mrežu.

Kontakt
Internet strana: http://www.epcg.co.me/01_04_04.html
Adresa: FC Distribucija, ul. Ivana Milutinovića 12, 81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 241 235

Kontakt osoba: Dragan Prenučić, Velimir Strugar

 

Vodovodna saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost: Vodovodnu saglasnot izdaje JP Vodovod i kanalizacija.
Procedura/Potrebna dokumenta:

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti:

Kontakt
Internet strana: http://www.vikpg.co.me/
Adresa: UlicaZetskih vladara bb. 20000  Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 440 304
fax: +382 20 440 308

Kontakt osoba:

 

Protivpožarna saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost:. Ministarsvo unutrašnjih poslova, Inspektor za zaštitu od požara, eksploziva, havarije i tehničku zaštitu objekta.
Procedura/Potrebna dokumenta: Potrebno je uraditi protivpožarni elaborat, na osnovu kojeg se dobija saglasnost. Kompanije koje imaju licencu za radjenje protivpožarne saglasnosti mogu uraditi elaborat.

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti:

Kontakt
Internet strana: http://www.gov.me/minunutr/
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, Podgorica
tel:
fax:

Kontakt osoba: Vesko Mitrovic 067 284 065

 

Ekološka saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost: Agencija za zastitu zivotne sredine.

Procedura/Potrebna dokumenta:

Za vise informacija pogledati na  Agencija za zastitu zivotne sredine

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: Rok za izradu ovih faza je od 84 do 173 dana.
Kontakt:
Internet strana: http://www.epa.org.me/index.php/me
Adresa: IV Proleterske 19 , Podgorica 81000 Montenegro
tel: +382 20 608 015
fax: +382 20 618 246

Kontakt osoba: Sava Vuletić i Ilija Radović 020 618 260

 

Saobraćajna saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost:. Direkcija za saobraćaj Crne Gore.

Procedura/Potrebna dokumenta: Potrebno je predeati zahtjev za saobraćajnu saglasnost i uz zahtjev priložiti urbanističko tehničke uslove.

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: U zavisnosti od situacije od 3 do 15 dana.

Kontakt:
Internet strana: http://www.dzscg.com/
Adresa: IV proleterske 19, 20000 Podgorica Crna Gora
tel: +382 20 655 367
fax: +382 20 655 359

Kontakt osoba: Radojica Poleksić

 

Vodna saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost:. Uprava za vode

Procedura/Potrebna dokumenta: Za dobijanje Vodne saglasnosti potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju :

  • Ekološka saglasnost;
  • revizija projekta (interna);
  • urbanističko-tehnoloski uslovi;
  • projekat mora biti u skladu sa Vodnim uslovima .

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: Manje od 30 dana

Kontakt:
Internet strana: http://www.upravazavode.gov.me/
Adresa: "Bulevar Revolucije"br. 24, 81000 Podgorica
tel: + 382 20 224 593
fax: +382 20 224 594

Kontakt osoba: Ivana Bajković

 

Poljoprivredna saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost:. Uprava za šume

Procedura/Potrebna dokumenta: U slučaju da prilikom izgradnje mHE dolazi do sječe šuma, potrebna je Saglasnost za sječu šuma za koju se treba obratiti Upravi za šume, u Pljevljima. Upravi za Šume se dostavlja zahtjev za mišljenje i idejno rješenje/urbanističko-tehnički uslovi na osnovu kojih bi se znala tačna lokacija mHE. (potreban im je uvid parcela sa njenim granicama).

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: Za davanje mišljenja potrebno im je 15-20 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kontakt:
Internet strana: http://www.upravazasume.me/prva.php
Adresa:
tel: +382 (0) 89/323578
fax:+382 (0) 89/323730

Kontakt osoba: Miloš Rosić 068/ 872-444

 

Geomehanička saglasnost

Institucija koja izdaje saglasnost: Ministarstvu ekonomije

Procedura/Potrebna dokumenta:

 • Zahtjev investitora;
 • Projekat detaljnih geoloskih istrazivanja tla sa revizionom klauzolom, koji se izradjuje u skladu sa posebnim propisima;
 • Topografska osnovoa prikladne razmjene do 1: 100.000, izuzetno do 1:200.000, sa ucrtanim granicama istražnog prostora i prikazom koordinata i dužina strana, u dva primjerka;
 • rješenje o lokaciji;
 • dokaz o uplati 150,00 € u Budzet Republike Crne Gore.

Pogledajte Geomehaničku saglasnost upustva i spisak firmi (geomehanicka saglasnost)

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: Ministarstvo ekonomije izdaje saglasnost na dostavljeni elaborat o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja tla, u roku od 15 dana

Kontakt:
Internet strana: http://www.gov.me/minekon/
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
tel:
fax:

Kontakt osoba: Goran Vušović 067/657-040

 

Saglasnost za zaštitu spomenika kulture

Institucija koja izdaje saglasnost: Ministarstvo kulture, sporta i medija

Procedura/Potrebna dokumenta: Saglasnost za zaštitu spomenika kulture je potrebno u slučaju da se na područiju gdje je predvidjena mHE nalazi neki spomenik ili kulturno obilježije.

Za saglasnost za zaštitu spomenika potrebno je Ministarstvu kulture, sporta i medija poslati idejana rešenja na cd-u ili e-mailom i oni će nakon 15 dana odgovoriti da li je za datu lokaciju na kojoj će se graditi mHE potrebna njihova saglasnost.

Vrijeme potrebno za dobijanje saglasnosti: 15 dana.

Kontakt:
Internet strana: http://www.gov.me/minkult/
Adresa: Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica
tel: +382 20 231 561
fax: +382 20 231 540

Kontakt osoba: Mitra Cerović 020 231 561

Trenutno posjetilaca: 8 | Posjeta ovog mjeseca: 17599 | Ukupan broj posjeta: 1571234