OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Sunčeva energija Print this page Generate PDF

Crna Gora je jedna od ugovornih strana Energetske Zajednice i kao takva ima obavezu da prihavti energetsku politiku Evropske Unije i samim tim implementira Direktivu za obnovljive izvore energije (OIE) 2001/77. Crna Gora je prepoznala svoju mogućnost poboljšanja energetskog sektora kroz razvoj OIE, naročito s obzirom na činjenicu da Crna Gora posjeduje značajan prirodni potencijal koji se može koristiti za energetsku proizvodnju. Stoga, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju razvoja energetike u Crnoj Gori do 2025 i Akcioni plan od 2008-2012 da bi definisala dinamiku razvoja energetskog sektora.

Strategija određuje, pored ostalog, dinamiku razvoja i proširenja OIE do 2025. godine. Strategija i Akcioni plan određuje razvoj OIE sa ciljem da se dostigne udio OIE u ukupnoj potrošnji primarne energije od preko 20 % za godine do 2025. godine. Energetski miks OIE predstavljen ovim dokumentima planira iskorišćenje sunčeve energije u Crnoj Gori samo za toplotnu proizvodnju reda veličine 60 GWh do 2025. godine.

Međutim, studija Procijena potencijala OIE urađena od strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, žemljište i more prikazuje da je potencijal sunčevog zračenja u Crnoj Gori značaj i može se uporediti sa drugim mediteranskim zemljama.

Šta više, implementacijom nove EU direktive 2009/28 sve zemlje članice dobijaju jedinstveni nacionalni cilj za udio OIE u % zavisno od udjela OIE u tim zemljama u 2005. godini. S obzirom da je Crna Gora, novim Zakonom o energetici, usvojenog maja 2010. godine, krenula korak dalje i implementirala datu direktivu, Crna Gora ima obavezu da izradi Program korišćenja i razvoja OIE u roku od godinu dana od datuma usvajanja zakona.

Program će biti predložen od strane Ministarstva ekonomije, a definisaće dinamiku razvoja OIE u sektoru električne energije kao i energije za grijanje i hlađenje. Uzimajući u obzir, značajni potencijal sunčeve energije u Crnoj Gori planira se veće korišćenje sunčeve energije. Međutim, Crna Gora još nema mjeru podsticaja elektrana koje koriste sunčevu energiju a koje bi se priključivale na elektroenergetski sistem Crne Gore, odnosno zagarantovanu cijenu električne energije.

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 2 | Posjeta ovog mjeseca: 15421 | Ukupan broj posjeta: 1569056