OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Tender II mHE Print this page Generate PDF

Dokumentacija za tender malih hidroelektrana u Crnoj Gori

 

JAVNI POZIV - (2009) - OSNOVNA DOKUMENTA

Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore objavilo je Javni oglas za pretkvalifikaciju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Crne Gore. Davanje koncesija se sprovodi u dvostepenom postupku javnog nadmetanja na deset pojedinačnih vodotoka, koji predstavljaju lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti. Osnovna dokumenta i dokazi, potrebni za sprovođenje pretkvalifikacione faze, kao i instrukcije sa pripremanje prijave, mogu se naći u Pretkvalifikacionoj dokumentaciji.

Prilozi za podnošenje prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori:

Ministry of Economy of the Government of Montenegro has announced the Public Announcement for prequalification for concession award for exploitation of water flows for construction of small hydropower plants on the territory of Montenegro . Concession award is donein a two-stage process of the public bidding procedure on ten individual water flows, which represent locations on which concessionary activities will be conducted. Formaldocumentation and evidence, necessary for the prequalification phase, as well as instructions on how to prepare the application, can be found in Pretqualification documentation.

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

KONCESIONI AKT (MNE): Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE u Crnoj Gori. Ovaj dokument objašnjava aktivnosti i definiše obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje je koncesionar dužan da ispunjava za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti. Koncesioni akt se može naći na gore navedenim Internet stranicama.

CONCESSIONARY ACT (ENG): Concessionary Act consists of the information and analysis directly related to the process of concession award for exploitation of water flows for construction of small hydropower plants in Montenegro. This document explains activities and obligations of a bidder during the public bidding process, as well as conditions and obligations that concessionaire needs to fulfill while concessionary activity is taking place. Concessionary Act can be found on the previously mentioned web sites.

HIDROLOŠKA OBRADA (MNE): Hidrološka obrada je urađena od strane Hidrološkog sektora Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) in 2007 i sadrži informacije o vodotocima, sa procijenjenom snagom i godišnjom proizvodnjom električne energije na vodotocima, koje su dobijene na osnovu jednogodišnjih istraživanja i hidrometrijskih mjerenja.

HYDROLOGIC ANALYSIS (ENG): Hydrological analysis was done by the Hydrological Department of Hydrometeorological Institute of Montenegro (HMZCG) in 2007 and it contains Information on the water flows, as well as their estimated powers and annual production of electrical energy, were obtained from a one - year research and hydrometric measurements.

PRELIMINARNA OBRADA (MNE): Ovaj dokument je urađen na osnovu Hidrološke obrade za profile malih (mini, mikro) hidroelektrana (mHE) na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori, konkretno za slivove Pive i Lima, od strane Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG).

PRELIMINARY ELABORATION (ENG): This document was developed based on the Hydrologic analysis of profiles of small (mini, micro) hydropower plants (sHPP) on tributaries of main watercourses in Montenegro, by the Hydrometeorological Institute of Montenegro (HMZCG).

 

LOKACIJE VODOTOKA NA KOJIMA SU PREDVIĐENE MALE HIDROELEKTRANE (PLANSKE PODLOGE I KARTE)

Obavještavamo sve kompanije koje su prošle prvu fazu aktuelnog tenderskog procesa za dobijanje koncesija na vodotocima predviđenim za izgradnju malih hidroelektrana, da na našem sajtu mogu preuzeti neophodne planske podloge i karte za sve objavljene lokacije. Sem pregledne karte na kojoj su predstavljeni svi vodotoci (topografska karta razmjere 1:300 000) za svaki vodotok ponaosob pripremljen je sledeći set karata:

 • topografska (razmjere 1:25 000),
 • topografska (razmjere 1:50 000),
 • pedoloska (karta vrsta zemljista razmjere 1:50 000)+ pedoloska legenda,
 • topografska (razmjere 1:100 000),
 • geoloska (karta sastava stijena razmjere 1:200 000)+ geoloska legenda,
 • topografska (razmjere 1:200 000),
 • topografska (razmjere 1:25 000, za vodotoke za koje je bila dostupna ova dokumentacija).

 

 

 

JAVNI POZIV - (2009) - PITANjA I ODGOVORI

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, po Javnom oglasu od 15.09.2009. godine dostavila je Ministarstvu ekonomije rang liste ponuđača i izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste ponuđača.

Rang liste ponuđača dostavljene su za sljedeće vodotoke:

Za vodotok Kraštica iz Beranske grupe vodotoka nije dostavljena nijedna ponuda.

Za vodotoke Bukovica i Bijela iz Šavničke grupe i vodotoke Velička rijeka i Đurička rijeka sa pritokama iz Plavske grupe vodotoka nije bilo ispravnih ponuda.

 

POTPISANI UGOVORI O KONCESIJI

Javno nadmetanje zaključeno je potpisivanjem Ugovora o koncesiji sa prvorangiranim ponuđačima. Stoga Ministarstvo ekonomije je 17., 23. i 30. septembra potpisalo Ugovore o koncesiji sa sledećim koncesionarima:

 • Vodotok: Murinska rijeka - pritoka Lima - Opština Plav
  Koncesionar: konzorcijum „Elektrotehna-Radius“ koga sačinjavaju firme „Elektrotehna“ d.o.o., Berane i „Radius“ d.o.o., Herceg Novi;
 • Vodotok: Trepačka rijeka – pritoka Lima – Opština Andrijevica
  Koncesionar: konzorcijum „Dekar Hidro” koga sačinjavaju firme „Dekar” d.o.o., Podgorica i „Hydro Energy” d.o.o., Podgorica  (Prenos koncesije u skladu sa Zakonom o koncesiji izvršen sa konzorcijuma „Elektrotehna-Radius“ koga sačinjavaju firme „Elektrotehna“ d.o.o., Berane i „Radius“ d.o.o., Herceg Novi);
 • Vodotok: Vrbnica – pritoka Pivskog jezera – Opština Plužine
  Koncesionar: konzorcijum „mHidro CG“ koga sačinjavaju firme „Timur“ d.o.o., Slovenija, „Soške elektrane Nova Gorica“ d.o.o., Slovenija, „Montavar Metakna nova“ d.o.o., Slovenija i „Montavar Metalac“ d.o.o., Crna Gora;
 • Vodotok: Tušina – pritoka Komarnice – Opština Šavnik
  Koncesionar: „Kroling“ d.o.o., Danilovgrad;
 • Vodotok: Komarača – pritoka Lima – Opština Plav
  Koncesionar: „Kroling“ d.o.o., Danilovgrad;

Ugovori o koncesiji se realizuju kroz tri faze, od kojih prva faza počinje usvajanjem prostorno-planske dokumentacije, II faza dobijanjem građevinske dozvole, a III faza predstavlja iskorišćenje hidroenergetskog potencijala kroz proizvodnju električne energije.

I faza je počela za vodotok Trepačka rijeka, dok se za ostale vodotoke očekuje izdavanje urbanističko-tehničkih uslova na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore od 27. oktobra 2011. godine.

Trenutno posjetilaca: 25 | Posjeta ovog mjeseca: 22255 | Ukupan broj posjeta: 1539048