OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Zakon o energetici Print this page Generate PDF

Crna Gora je sa donošenjem Zakona o energetici 2003. godine započela prilagođavanje energetskog sektora uslovima novih zahtjeva Evropske Unije (EU) u ovoj oblasti i pripremi za učešće na regionalnom tržištu električne energije za Jugoistočnu Evropu, kao sastavni dio ukupnog uključivanja u evroatlanske integracije. Zakonom o energetici iz 2003. godine je propisano da Vlada Crne Gore u području energetike utvrđuje i sprovodi nacionalnu energetsku politiku i nacionalnu energetsku strategiju, dugoročni i godišnji energetski bilans i politiku ostvarenja bilansa, osigurava provođenje mjera za zaštitu životne sredine, podstiče i olakšava ulaganja u energetski sektor, razvoj konkurencije i učešće privatnog sektora u energetici, određuje politiku i strategiju izgradnje novih i/ili rekonstrukciju energetskih objekata.

S obzirom na nove zahtjeve Energetske zajednice, kao i nove mogućnosti poboljšanja energetskog sektora otvorene donošenjem novih EU direktiva, Crna Gora je, na inicijativu Ministarstva ekonomije usvojila novi Zakon o energetici maja 2010. godine. Zakon o energetici bolje definiše dužnosti i prava raznih subjekata energetskog sektora kao i otvara nove mogućnosti posebno u sektoru obnovljivih izvora energeije implementiranje najnovije EU Direktive 2009/28 EC.

U skladu sa Zakonom o energetici, Ministarstvo ekonomije priprema, a Vlade Crne Gore usvaja sledeći regulatorni okvir iz oblasti OIE, i to:

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 25273 | Ukupan broj posjeta: 865805