OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Zakon o energetici Print this page Generate PDF

Zakon o energetici donijela je Skupština Crne Gore 29. decembra 2015. godine, a isti je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ br. 5/16 od 20. januara 2016. godine.
 
Zakonom o energetici izvršeno je usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike, i to sa:
- Direktivom 2009/72/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije;
- Direktivom 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa;
- Direktivom 2009/28/EZ o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora;
- Direktivom 2005/89/EZ o mjerama za obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i investicijama u infrastrukturu;
- Direktivom 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti, u dijelu koji se odnosi na energetsku efikasnost u proizvodnji, prenosu i distribuciji energije;
- Direktivom 2009/119/EZ o obavezi održavanja minimalnih zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata;
- Smjernicama o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energiju za period 2014–2020;
- Odlukom Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim preduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa i
- Regulativom Savjeta (EZ) br. 659/1999 od 22. marta 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene člana 93. Ugovora o EZ.

                                                                                                                                          

Crna Gora je sa donošenjem Zakona o energetici 2003. godine započela prilagođavanje energetskog sektora uslovima novih zahtjeva Evropske Unije (EU) u ovoj oblasti i pripremi za učešće na regionalnom tržištu električne energije za Jugoistočnu Evropu, kao sastavni dio ukupnog uključivanja u evroatlanske integracije. Zakonom o energetici iz 2003. godine je propisano da Vlada Crne Gore u području energetike utvrđuje i sprovodi nacionalnu energetsku politiku i nacionalnu energetsku strategiju, dugoročni i godišnji energetski bilans i politiku ostvarenja bilansa, osigurava provođenje mjera za zaštitu životne sredine, podstiče i olakšava ulaganja u energetski sektor, razvoj konkurencije i učešće privatnog sektora u energetici, određuje politiku i strategiju izgradnje novih i/ili rekonstrukciju energetskih objekata.

S obzirom na nove zahtjeve Energetske zajednice, kao i nove mogućnosti poboljšanja energetskog sektora otvorene donošenjem novih EU direktiva, Crna Gora je, na inicijativu Ministarstva ekonomije usvojila novi Zakon o energetici maja 2010. godine. Zakon o energetici bolje definiše dužnosti i prava raznih subjekata energetskog sektora kao i otvara nove mogućnosti posebno u sektoru obnovljivih izvora energeije implementiranje najnovije EU Direktive 2009/28 EC.

U skladu sa Zakonom o energetici, Ministarstvo ekonomije priprema, a Vlade Crne Gore usvaja sledeći regulatorni okvir iz oblasti OIE, i to:

 

Pogledajte i sljedeće:

Trenutno posjetilaca: 21 | Posjeta ovog mjeseca: 22246 | Ukupan broj posjeta: 1539039