OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Crna Gora | RENEWABLE ENERGY SOURCES - Montenegro

Translate

Partneri

Zakon o energetskoj efikasnosti Print this page Generate PDF

Skupština Crne Gore je na sjednici održanoj 16. decembra 2014. godine usvojila Zakon o efikasnom korišćenju energije, a koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ br. 57/2014 od 26. decembra 2014. godine i br. 3/2015 od 21.01.2015. godine (ispravka).

Crna Gora se kao zemlja kandidat za pristupanje EU, kao i kroz članstvo u Energetskoj zajednici (Energy Community), obavezala na implementaciju acquis communitaire EU iz područja energetike. Za energetsku efikasnosti EU je donijela niz direktiva u različitim aspektima energetske efikasnosti koje su poslužile kao izvrsna podloga i smjernice za definisanje konkretnih zakonskih i institucionalnih rješenja za podsticanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Imajući u vidu preuzete obaveze i cijeneći neophodnost da se u Crnoj Gori oblasti energetske efikasnosti pravno uredi, Ministarstvo ekonomije je pripremilo Zakon o energetskoj efikasnosti ("Sl. list Crne Gore" br. 29/10) koji je Skupština Crne Gore usvojila 22. aprila 2010. godine.

Zakonom o energetskoj efikasnosti, uspostavljen je osnovni pravni okvir za razvijanje sistema energetske efikasnosti, što uključuje i racionalno korišćenje i uštedu energije gdje je to moguće i to kroz precizno utvrđivanje mjera energetske efikasnosti, kao i definisanje nadležnosti, prava i obaveza subjekata relevantnih za primjenu Zakona.

Nakon usvajanja Zakona o energetskoj efikasnosti, pravni okvir u oblasti o energetske efikasnosti, na nivou EU, je u značajnoj mjeri revidovan i ojačan, a što je uslovilo potrebu za dalje razvijanje pravnog okvira u oblasti energetske efikasnosti tj. izradu inoviranog zakona - Zakon o efikasnom korišćenju energije.

Novim Zakonom  se uređuju odnosi u oblasti efikasnog korišćenja energije u sektorima finalne potrošnje, obaveze za donošenje programa i planova za poboljšanje energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i na nivou energetskih subjekata i potrošača, njihovo sprovođenje, javna ovlašćenja i odgovornosti za utvrđivanje i sprovođenje politike energetske efikasnosti, kao sve ostale mjere energetske efikasnosti i obveznici njihovog sprovođenja. Zakon se ne odnosi na energetsku efikasnost u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju, prenos i distribuciju energije. Energetska efikasnost u ovim postrojenjima uređuje se Zakonom o energetici.

Tekst novog Zakona usaglašen sa evropskim propisima, kako slijedi:

 • Energetska efikasnost na strani finalne potrošnje - Direktiva 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti;
 • Energetska efikasnost u sektoru zgrada - Direktiva 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada;
 • Energetsko označavanje proizvoda koji utiču na potrošnju energije - Direktiva 2010/30/EU o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije i implementirajuće regulative za pojedine grupe proizvoda;
 • Eko-dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije - Direktiva 2009/125/EC o uspostavljanju okvira sa zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije i implementirajuće regulative za pojedine grupe proizvoda.

Donošenje novog Zakona omogući će efikasniju primjenu i razvoj podzakonskih akata, posebno onih koji uređuju oblast energetske efikasnosti zgrada.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o energetskoj efikasnosti („Službeni list CG“, broj 29/10) i odredba člana 145 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojim su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG“, broj 40/11).

Zakon o efikasnom korišćenju energije

                                                                                                                                          

Zakon o energetic tretira sve oblasti energetike pa samim tim i energetsku efikasnost, a posebno energetsku efikasnost pri proizvodnji i distribuciji i prenosu energije. Međutim, kako je regulisanje koriščenja mjera energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije značajno za implementaciju istih, Crna Gora je 2010. godine donijela Zakon o energetskoj efikasnosti.

Zakonom o energetskoj efikasnosti se uređuju odnosi u području efikasnog korišćenja energije u sektorima finalne potrošnje, obaveze za donošenje programa i planova za poboljšanje energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i na nivou energetskih subjekata i potrošača, njihovo sprovođenje, javna ovlašćenja i odgovornosti za utvrđivanje i sprovođenje politike energetske efikasnosti, kao i sve ostale mjere energetske efikasnosti i obveznici njihovog sprovođenja.

U skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, Ministarstvo ekonomije i Vlada Crne Gore je u procesu usvajanja sljedećih podzakonskih akata:

 • Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada;
 • Pravilnik o metodologiji proračuna energetskih karakteristika zgrada;
 • Pravilnik o energetskom sertifikovanju zgrada;
 • Pravilnik o vršenju energetskih pregleda zgrada (način vršenja pregleda, metodologija i sadržaj izvještaja);
 • Pravilnik o uslovima za sticanje ovlašćenja za vršenje energetskog pregleda zgrada, energetsko sertifikovanje zgrada i vođenju registra ovlašćenih lica,
 • Odluka o utvrđivanju liste mjera energetske efikasnosti za javni sektor i smjernice za njihovo sprovođenje;
 • Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki roba i usluga;
 • Pravilnik o eko-dizajnu proizvoda koji koriste energiju;
 • Pravilnik o energetskom označavanju uređaja u domaćinstvu;
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije i energenata od strane javnog sektora i velikih potrošača;
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije i energenata od strane operatora distributivnog sistema, snabdjevača energijom i distributera energenata;
 • Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o njihovom sprovođenju kod velikih potrošača;
 • Pravilnik o vršenju energetskih pregleda sistema za grijanje sa kotlovima efektivne nominalne snage iznad 20 kW;
 • Pravilnik o vršenju redovnih energetskih pregleda sistema za klimatizaciju efektivne nominalne snage iznad 12 kW.
Trenutno posjetilaca: 1 | Posjeta ovog mjeseca: 17589 | Ukupan broj posjeta: 1571224